Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Δωροκάρτας Paradosiako

 1. Η αγορά της Δωροκάρτας Paradosiako πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης paradosiako.gr, νόμιμη δικαιούχος της οποίας καθίσταται η εταιρεία με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ” (εφ’εξής «Εταιρεία»).
 2. Η Δωροκάρτα Paradosiako ισχύει μόνο για την αγορά προϊόντων μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης paradosiako.gr, και μπορεί να εξαργυρωθεί κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών παραγγελιών προϊόντων.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Δωροκάρτας Paradosiako από τους δικαιούχους είναι η προηγούμενη εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού του δικαιούχου και η συνακόλουθη αποδοχή των όρων χρήσης της υπηρεσίας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://paradosiako.gr/oroi-parochis-ypiresion.
 4. Η Δωροκάρτα Paradosiako δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον δικαιούχο της.
 5. H Δωροκάρτα Paradosiako αποτελείται από ένα μοναδικό κωδικό, αποτελούμενο από τον συνδυασμό αριθμητικών ψηφίων και χαρακτήρων, ο οποίος θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στον δικαιούχο της Δωροκάρτας Paradosiako, με βάση τα στοιχεία που έχει εισάγει στη φόρμα της Δωροκάρτας Paradosiako ο αγοραστής αυτής. Σχετικώς, ο αγοραστής δηλώνει ότι η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στην Εταιρεία λαμβάνει χώρα νόμιμα στο πλαίσιο της οικιακής του δραστηριότητας και αναγνωρίζει ότι ο ίδιος φέρει αποκλειστική ευθύνη στην περίπτωση που ο δικαιούχος εγείρει κάποια αξίωση ή η Αρμόδια Αρχή επιβάλει τυχόν πρόστιμο, κατά της Εταιρείας για την κοινοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων από τον αγοραστή στην Εταιρεία.
 6. Κάθε Δωροκάρτα Paradosiako εκδίδεται σε ευρώ, ενώ το διαθέσιμο ελάχιστο ποσό αγοράς της Δωροκάρτας Paradosiako ανέρχεται σε 25€ και το μέγιστο σε 150€. Η Δωροκάρτα Paradosiako δε μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα και δεν μπορεί να κατανεμηθεί σε μικρότερα ποσά ή να επιστραφεί μέρος αυτής.
 7. Κάθε Δωροκάρτα Paradosiako έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από τη ημερομηνία παραλαβής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δωροκάρτας από τον δικαιούχο. Με το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η Δωροκάρτα Paradosiako ακυρώνεται αυτοδικαίως και δεν μπορεί να ανανεωθεί ή να χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο.
 8. Κάθε Δωροκάρτα Paradosiako είναι διαιρετή, δηλαδή ολόκληρη η αξία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μια παραγγελίες.
 9. Εάν η αξία που δίνεται στη Δωροκάρτα Paradosiako είναι μεγαλύτερη από την αξία του συνόλου της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η χρηματική διαφορά αφαιρείται από την αξία της Δωροκάρτα Paradosiako, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται το αχρησιμοποίητο ποσό σε μετρητά. Εάν η αξία της ηλεκτρονικής παραγγελίας υπερβαίνει την αξία της Δωροκάρτας Paradosiako, τότε το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να πληρωθεί με μία από τις μεθόδους πληρωμής που ορίζονται παρακάτω.
 10. Κάθε Δωροκάρτα Paradosiako μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια ηλεκτρονικής παραγγελίας η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της εξαργύρωσης.
 11. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή περισσότερων της μιας Δωροκάρτας Paradosiako ανά ηλεκτρονική παραγγελία.
 12. Η Δωροκάρτα Paradosiako δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά άλλης Δωροκάρτας Paradosiako.
 13. Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί τη Δωροκάρτα Paradosiako μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, απαγορεύεται δε αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταπώληση της Δωροκάρτας Paradosiako από το δικαιούχο αυτής.
 14. Ο δικαιούχος της Δωροκάρτας Paradosiako είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση και φύλαξη της Δωροκάρτας καθώς σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτο πρόσωπο δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται.
 15. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι των δικαιούχων για τυχόν απώλεια, κλοπή, παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εν γένει παράνομη συμπεριφορά από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί, να ακυρώσει ή να αναστείλει τη χρήση της Δωροκάρτας Paradosiako στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο, όπως όλως ενδεικτικώς σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της, ή εν γένει παραβίασης των όρων αναφορικά με τη χρήση της Δωροκάρτας Paradosiako.
 16. Η Δωροκάρτα Paradosiako μπορεί να ακυρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς και αποστολής της στον προοριζόμενο παραλήπτη της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα επιστροφής της. Σε αυτή τη περίπτωση, ακυρώνεται η χρήση της και ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα χρήσης. Η υπαναχώρηση του αγοραστή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία μας με οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας. Το τίμημά που πληρώθηκε για την αγορά της Δωροκάρτας Paradosiako θα επιστραφεί µε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά της. Ο χρόνος επιστροφής διαφέρει αναλόγως της Τράπεζας και του είδους της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
 17. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής ηλεκτρονικής παραγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση Δωροκάρτας Paradosiako, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους χρήσης, η Εταιρεία αναλαμβάνει να εκδώσει νέα Δωροκάρτα Paradosiako ίσης αξίας με τη χρηματική αξία του προϊόντος που επιστρέφεται και να την αποστείλει στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που καθορίστηκε κατά την ηλεκτρονική παραγγελία.
 18. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ολικής επιστροφής ηλεκτρονικής παραγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Δωροκάρτας Paradosiako), η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό στο δικαιούχο για το μέρος της συναλλαγής που πληρώθηκε και να εκδώσει νέα Δωροκάρτα Paradosiako ίσης αξίας με το αρχικό ποσό της Δωροκάρτας που χρησιμοποιήθηκε, την οποία θα αποστείλει στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που καθορίστηκε κατά την ηλεκτρονική παραγγελία.
 19. Σε περίπτωση μερικής επιστροφής είδους της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Δωροκάρτας Paradosiako), η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό στο δικαιούχο για το μέρος της συναλλαγής που πληρώθηκε και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, η Εταιρεία θα εκδίδει νέα Δωροκάρτα Paradosiako ίσης αξίας με την χρηματική αξία που πρέπει να επιστραφεί.
 20. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι κατά την αγορά Δωροκάρτας Paradosiako δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση προϊόντων αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στην Δωροκάρτα Paradosiako, δεν εκδίδεται φορολογικό παραστατικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό εκδίδεται όταν πραγματοποιείται πώληση προϊόντων με τη χρήση της Δωροκάρτας Paradosiako για την αξία των προϊόντων που πωλούνται.
 21. Η αγορά ή/και χρήση της Δωροκάρτας Paradosiako συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, που έχουν διατεθεί στον αγοραστή ή/και στο δικαιούχο.
 22. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της Εταιρείας μας και την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας την επίσημη ιστοσελίδα ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.